Ordlista för kemikalier

Allmänt

Importörer och tillverkare av kemikalier måste tillhandahålla säkerhetsdatablad. Arbetsgivare ansvarar för att det finns tillgång till de senaste säkerhetsdatabladen för alla kemikaliska produkter som används i verksamheten och i dess lokaler. I säkerhetsdatabladen beskrivs hur de kemikaliska produkterna ska hanteras, förvaras med mera. Det är därför viktigt att de som hanterar de kemikaliska produkterna har tillgång till de senaste säkerhetsdatabladen. T.ex. innan ett nytt arbete påbörjas eller vid en olycka. Säkerhetsdatabladen ligger också som grund till riskbedömningarna av arbetsmomenten. Det är stor spridning på hur ofta säkerhetsdatabladen uppdateras. Vissa uppdateras inte på 10 år, medans andra ändras 10 gånger per år. Lagkravet är att företagen ska ha de senaste.
Alla verksamheter där kemiska riskkällor kan förekomma är skyldiga att riskbedöma dessa. Syftet är att undersöka de risker som finns och därefter avgöra vilken typ av åtgärder som bör göras för att ett arbete ska kunna utföras säkert. En kemisk riskkälla är något som kan skada hälsan eller orsaka en olycka där orsaken är kemisk. Det finns en stor mängd regler och bestämmelser kring kemiska riskkällor.
Riskbedömningen omfattar kemikaliernas farlighet i alla individuella arbetsmoment de kan användas. Riskbedömningen ska klassa risken, troligheten och beskriva förebyggande åtgärder för att de inte ska inträffa. De måste utföras när det finns ett nytt och inte tidigare bedömt arbete som ska utföras samt vid förändringar av förutsättningar eller ny riskinformation. Bedömningarna ska göras regelbundet för att fånga upp erfarenheter. Även inför tillfälliga arbeten och i vissa andra specialfall som till exempel varje gång arbete ska påbörjas i en brunn, lastutrymme eller arbete med frätande syror eller giftiga pulver. Riskbedömningar ska även genomföras efter olyckor eller vid andra förändringar som omorganisationer.

Riskbedömningen måste dokumenteras noggrant. Vad som granskats, hur, av vilka, när, vem som godkänt undersökningen, vilka åtgärder som ska tas, med mera. Personalen ska meddelas vilka risker som utretts och vad följderna samt åtgärderna är. Även för kemikaliska produkter som inte behöver riskbedömas så ska ändå information om hantering, lagring, skyddsåtgärder och avfallshantering finnas tillgänglig.

Arbetsgivaren är skyldig att alltid kunna lämna ut information om vilka, var och hur mycket kemikaliska produkter som finns tillgängliga i verksamheten. Som arbetsgivare är man även skyldig presentera historisk information angående kemikalier i minst 10 år (för vissa kemikalier gäller upp till 40 år). Myndigheter, banker och brandkåren kan alla kräva information om mängden kemikalier. T.ex. kan brandkåren kräva få information om verksamhetens brandfarliga/explosiva ämnen innan de påbörjar ett släckningsarbete. Arbetsgivaren är även skyldig att ange årlig förbrukning av de kemikaliska produkterna.
Det finns ett antal kemikaliska ämnen som är helt förbjudna att använda. De finns med på olika begränsningslistor. Begränsningslistorna uppdateras kontinuerligt av myndigheterna. Det finns även listor med ämnen som är under utvärdering och riskerar att förbjudas inom en snar framtid.
Alla företag är skyldiga att kontinuerligt gå igenom sina kemikalier och välja det minst farliga alternativet. Genomgången ska göras minst en gång om året för varje kemikalisk produkt som finns i verksamheten.
Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla processer och rutiner för kemikaliehanteringen så att den sker på ett fullgott sätt.
Arbetsgivaren ansvarar att reglerna följs i alla led. I den egna verksamheten men även hos underleverantörer. Vare sig det gäller städning i lokalerna eller en producerande underleverantör i ett annat land. Det gäller samma principer som vid barnarbete, en arbetsgivare kan inte säga ”det är inte mitt fel”.

Lagstiftningar

EU-förordning som reglerar stora delar av kemikaliedokumentationen från produktion till användning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter som specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Säkerhetsdatablad

CLP är en förordningen som specificerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP. Tillverkare och importörer behöver klassificera sina produkter enligt CLP.
Faropiktogram enligt CLP består av en svart symbol på en kvadrat med vit botten och röd ram ställd på spetsen.
Den informerar om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön.
 
Kontakta oss om du vill veta mer om kemikalielagstiftningen.

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon