Du visar för närvarande Ansvar och Delegation
RosholmDell - cdoc nyhet

Ansvar och Delegation

Chemical Documentaion lanserar idag sin nya tjänst Miljöjurist i samarbete med Daniel Drott på RosholmDell Advokatbyrå AB

För att undvika miljö- eller arbetsmiljöbrott är det viktigt att proaktivt arbeta med miljöjuridik. cDoc lanserar idag sin nya tjänst Miljöjurist i samarbete med RosholmDell Advokatbyrå, vilket innebär att din verksamhet kan ta hjälp av RosholmDell Advokatbyrås erfarne miljöjurist Daniel Drott för att placera miljö- eller arbetsmiljöansvaret på rätt nivå och att analysera vilka behov ni har gällande exempelvis riskbedömning av arbetsmoment samt tillstånds- och tillsynsfrågor.

Vi ser regelbundet notiser i media som talar om att företag och dess företrädare är under utredning för miljö- eller arbetsmiljöbrott. Att bedriva en verksamhet innebär, nästan oavsett vilket typ av verksamhet det rör sig om, att man har en stor mängd olika lagar, förordningar och föreskrifter att förhålla sig till. Det är inte alltid helt enkelt och är verksamheten komplex eller omfattande blir det extra viktigt att placera arbetsuppgifterna på rätt nivå inom organisationen.

Vid överträdelser av miljö- eller arbetsmiljörättsliga regler ligger ansvaret ofta på personer i företagsledande positioner, t.ex. styrelsemedlemmar eller verkställande direktör. Detta oavsett om det är en anställd som utfört den handling som betraktas som en överträdelse. Detta kan upplevas som orimligt. Särskilt om verksamheten bedrivs på flera olika orter eller är svår att överblicka av andra anledningar. Domstolarna har till viss del beaktat denna orimlighet och arbetsuppgifter kan därför delegeras nedåt i verksamheten. Eftersom det straffrättsliga ansvaret är kopplat till specifika arbetsuppgifter följer detta ansvar med vid delegation av arbetsuppgifterna. För att en delegation ska kunna anses utgöra ansvarsfrihet för bolagets ledande företrädare krävs dock att den uppfyller vissa kriterier.

För det första måste det finnas ett klart och otvetydigt behov av att arbetsuppgifterna delegeras. Det kan till exempel föreligga om verksamheten är omfattande och komplex och därför inte kan överblickas av en person. Men det kan också föreligga om VD eller styrelse saknar specifik kompetens inom det område där arbetsuppgifterna har delegerats.

För det andra måste den som får arbetsuppgifterna tilldelade till sig ha en självständig ställning och ekonomiska resurser att genomföra förändringar eller investeringar.

För det tredje måste den som ska utföra de delegerade arbetsuppgifterna ha tillräcklig kunskap och färdigheter inom det område som uppgifterna hör till. Den anställde ska alltså kunna fatta initierade beslut.

För det fjärde måste delegeringen av arbetsuppgifter vara tydlig. Det måste alltså klart framgå vad som förväntas av den anställde som fått arbetsuppgiften på sitt bord. Förutom tydligheten måste det även framgår att delegationen innehåller det straffrättsliga ansvaret.

Det är särskilt viktigt att här framhålla att samtliga dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att en delegation ska anses ha straffrättsligt befriande verkan.

Verkar det komplicerat? Det behöver det inte vara. Tillsammans hjälper RosholmDell Advokatbyrå och cDoc din organisation att placera ansvaret på rätt nivå och samtidigt analysera övriga behov ni kan ha gällande exempelvis riskbedömningar av arbetsmoment eller tillstånds- eller tillsynsfrågor.

På basis av ovan är det viktigt att arbeta proaktivt med miljöjuridik.

Lämna ett svar