Du visar för närvarande Piktogram och säkerhetsdatablad

Piktogram och säkerhetsdatablad

Det är viktigt att ha koll på hur man ska hantera kemikalier som finns i en verksamhet. Många kemikalier kan orsaka stor fara om de inte hanteras på rätt sätt, de nio piktogrammen nedan beskriver farliga egenskaper kemikalier kan besitta. Vidare information om hantering, skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder om en olycka skulle inträffa kan du läsa i dina säkerhetsdatablad hos oss på cDoc.


Detta är gamla piktogram som skulle vara utfasade senast maj 2019. Kolla upp dina kemikalier, om verksamheten har en kemikalie med denna märkning bör denna genast utgå, dvs se till att kemikalien hamnar i farligt avfall för korrekt hantering.
Frätande

Ett medel med denna symbolen ska hanteras mycket varsamt. Symbolen innebär att lösningen kan vara mycket frätande eller irriterande på huden. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör bäras i samband med användning.

Skadlig
Denna symbol informerar att produkten kan vara skadlig om du får den på huden, om du råkar svälja eller andas in produkten. Produkten kan också vara allergiframkallande. Det är viktigt att kemikalier med denna märkning är oåtkomliga för barn för att barnen inte ska råka illa ut.

Allvarlig hälsofara
En kemikalie med denna märkning bör man vara extra försiktig med eftersom den kan orsaka hälsofaror om kemikalien hanteras fel. Vid förtäring bör man
kontakta läkare direkt. Detta piktogram kan även betyda att kemikalien kan ha farliga effekter vid exponering över lång tid.

Akut giftig
Denna farosymbol betyder att kemikalierna är direkt giftiga och kan vara livshotande om det hanteras fel. Läs mer i respektive säkerhetsdatablad för att få mer information hur du ska hantera produkten på rätt sätt.

Miljöfarlig
Symbolen innebär att kemikalien kan vara mycket farlig för miljön, dvs flora och fauna. Äger verksamheten en kemikalie med denna märkning är det viktigt att avfallet hanteras på rätt sätt. Kemikalier med denna märkning ska hanteras som farligt avfall eller lämnas in på en miljöcentral.

Brandfarlig
Symbolen berättar att lösningen är brandfarlig. Det är extra viktigt att kemikalier med denna märkning förvaras rätt. Produkten ska förvaras långt ifrån öppen eld, gnistor och direkt solljus. För högst säkerhet ska dessa produkter förvaras i brandskåp.

Explosiv
Piktogrammet informerar att lösningen kan vara explosiv. Det är extra viktigt att förvara den svalt, långt ifrån öppen eld, gnistor och andra brandrisker.

Oxiderande
Denna produkt kan sprida och förvärra bränder. Viktigt att förvara långt ifrån öppen eld, gnistor och värme.

Gas under tryck
Produkter med denna symbol ska förvaras svalt och inte utsättas för hög värme då detta kan l eda till explosion. Om en verksamhet äger produkter med denna märkning bör man kolla i genom säkerhetsdatabladet en ytterligare gång.

Mer information om hur man ska hantera och skydda sig från olika kemikalier hittas i säkerhetsdatabladet. Som kund hos oss på cDoc kan du räkna med att dina säkerhetsdatablad ständigt är uppdaterade och att all information du behöver finns i vår databas. Genom ett user-konto kan alla anställda ta del av säkerhetsinformation som finns i riskbedömningar och säkerhetsdatablad. Vi erbjuder även online kurser i bland annat kemikaliehantering- säkerhetsdatablad för att se till att alla anställda har tillräckligt med information.
Mejla kent.sahlgren@cdoc.se för att bli kund hos oss på cDoc och få tillgång till säkerhetsdatablad i vår molntjänst.

Lämna ett svar