Du visar för närvarande
Lösningsmedel

Lösningsmedel

Lösningsmedel är substanser som har förmågan att lösa upp gaser, vätskor och fasta ämnen. De används vanligtvis i olika branscher för rengöring och för att justera viskositeten hos olika lösningar. Det finns en mångfald av lösningsmedel, vissa är mer farliga för människors hälsa än andra. Många lösningsmedel är lipofila, vilket innebär att de löser sig väl i fett. Denna egenskap kan vara särskilt farlig för människor eftersom fettlösliga lösningsmedel har potential att ackumuleras i kroppens organ och orsaka allvarliga skador. Lösningsmedlet kan även påverka vår hud, medlet är väldigt uttorkande och tar bort fett på hudytan, detta kan orsaka eksem.


Medlet kan även tas upp av huden och ge stora skador på nervsystemet. Många lösningsmedel frisläpper ifrån sig farliga ångor som kan ge skada på hjärnan. Hög exponering över lång tid kan leda till permanenta skador på hjärnan och resultera i symtom som ihållande trötthet, nedstämdhet samt svårigheter med minnet och koncentrationen. Därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering och användning av dessa ämnen för att minimera risken för skadliga effekter på hälsan.


När man hanterar starka lösningsmedel är det av yttersta vikt att ha bra ventilation. Brister i ventilationen kan resultera i att ångor stannar kvar i lokalen under lång tid och exponerar alla som befinner sig där. För att minimera risken för skadliga hälsoeffekter och för att skapa en trygg arbetsmiljö är det särskilt viktigt att se till att ventilationen är tillräcklig vid användning av lösningsmedel.

Tidigare var det vanligt att använda färg baserad på organiska lösningsmedel, vilket utgjorde en betydande hälsofara. Målare var ofta exponerade för skadliga ångor under långa perioder utan tillräcklig ventilation, vilket resulterade i bestående hjärnskador. När forskning visade ett tydligt samband mellan symptom och exponering för dessa färger, blev det nödvändigt att överväga säkrare alternativ. Det ledde till en ökad användning av vattenbaserade färger och en gradvi utfasning av de tidigare färgerna. Även om starka lösningsmedel fortfarande används idag, är det inte längre i den omfattning som tidigare, nu har man högre krav på ven-tilation och säkerhet. Denna förändring har bidragit till att minska risken för arbetstagare och har främjat en säkrare arbetsmiljö. Det är viktigt att ha rätt information om olika farliga lösningsmedel så att det hanteras rätt. Utan rätt skyddskläder, hygienrutiner och ventilation kan du utsätta dig själv och dina kollegor för fara.


Vi på cDoc värderar arbetsmiljö högt och vill hjälpa våra kunder att få en säker arbetsplats. Vi tar fram information om kemikalier till arbetstagare och admi-nistratörer genom uppdaterade säkerhetsdatablad. Vi erbjuder även digitala utbildningar som utbildar anställda i allergiframkallande produkter, hygieniska gränsvärden och mycket mer, för att säkra goda arbetsmiljöer för våra kunder.


Källa: Nationalencyklopedin, Umeå universitet, Kemikalieinspektionen, Neuro

Lämna ett svar