Du visar för närvarande
CMR-ämnen

CMR-ämnen

CMR är ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som kan orsaka cancer, genetiska defekter eller skada fertiliteten. För att en blandning ska klassificeras som CMR måste den innehålla minst 0,1 procent av ett cancerogent eller mutagent ämne samt minst 0,3 procent reproduktionsstörande ämnen. Ett exempel på ett CMR-klassat ämne är formaldehyd, ämnet är cancerframkallande och mycket farligt, därför är
det viktigt med rätt dokumentation för detta ämne. Det är extra viktigt att ha dokumentation och rutiner för dessa ämnen för att skapa en så säker och god arbetsmiljö som möjligt.

Människor ska inte exponeras för ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR). Dessa ämnen utgör en stor hälsofara. Därför krävs dokumentation och en substitutionsprocess för användning av farliga kemiska produkter. Substitution är en metod för att bedöma om det är möjligt att ersätta produkten med en annan produkt som utgör mindre risk för hälsa eller säkerhet. Utredningen kan även föreslå alternativ som är mindre skadliga eller tekniska lösningar för att hantera produkten på ett säkrare sätt. För att minimera riskerna och farorna bör hanteringen av CMR-ämnen ske i ett slutet system.

Vid hantering av dessa ämnen finns det även krav på dokumentation vid följande punkter; vilka områden CMR ämnena kan förekomma i lokalerna samt vilka åtgärder som behövs för att endast personer som ska jobba med ämnena vistas där, skyddsåtgärder för minimal exponering, när skyddsutrustning behövs, hur övervakning ska ske för att upptäcka avvikelser. Det finns även krav på register på arbetstagare som utsätts av CMR ämnen, registret ska
innehålla arbetstagarens namn, arbetsuppgifter, vilken kemiska riskkälla arbetaren utsätts för samt uppmätt eller uppskattad grad av exponering. 

Tidigare var detta krav endast på faroangivelserna H340 och H350 dvs kan orsaka genetiska defekter och kan orsaka cancer. I den nya ändringen AFS Kemiska arbetsmiljörisker 2022:4 ska även detta register skrivas för faroangivelse H360, kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Registret ska sparas i minst
fem år efter att exponering av ämnet har upphört. Ytterligare information om hur du ska hantera och förvara olika CMR-klassade kemikalier kandu finna i säkerhetsdatablad hos oss på cDoc. Logga in med ditt admin- eller userkonto för att läsa i riskbedömningar och säkerhetsdatablad. Om du inte har exponeringsmodulen i ert avtal kan vi hjälpa er att lägga till detta för att ha ett digitaliserat register om exponering av cmr ämnen.
Med oss jobbar du för en säkrare arbetsmiljö.

Källa: Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen

Lämna ett svar