Du visar för närvarande Kemiska riskkällor
Kemiska riskkällor

Kemiska riskkällor

Kemiska riskkällor utgör en betydande fara i arbetsmiljön och kan orsaka allvarliga skador om de inte hanteras korrekt.
Det finns en skillnad mellan kemiska riskkällor och kemiska produkter. Kemisk riskkälla definieras som något som kan orsaka skada eller fara genom kemisk väg. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen med en kemisk funktion. En kemisk produkt är en kemisk riskkälla eftersom produkten kan orsaka skada på kemisk väg. Kemiska riskkällor kan också vara andra produkter,varor och material med farliga egenskaper. Riskkällor bildas tidvis under hantering av ämnen eller produkter. Exempel på kemiska riskkällor är många, damm från flisning, svetsrök, heta vätskor som kan ge
brännskador, ångor från kemiska produkter och rengöringsmedel som kan orsaka irritation och
hudeksem. Mjöldamm och damm från andra torra livsmedel utgör en kemisk riskkälla, då inandning i stor mängd kan vara skadligt för lungorna. Mjöldamm kan även orsaka hudallergier.


Det är viktigt att vara medveten om att det finns många olika typer av kemiska riskkällor i olika typer av verksamheter. Vissa av dessa risker är uppenbara och direkt synliga, medan andra kan vara mer subtila och svåra att förutse. Att identifiera och hantera dessa risker är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla anställda. Enligt Arbetsmiljöverket ska alla kemiska riskkällor identifieras och förtecknas. Dokumentationen ska innehålla datum på dokumentationen, typ av fara, vart den förvaras och förekommer, hygieniskt gränsvärde och särskilda regler (om detta finns). Dokumentationen är ett krav för att identifiera faror på verksamheten.

Det kan vara utmanande att ensam identifiera alla kemiska riskkällor, särskilt om man har vag kunskap inom arbets-miljörisker. Vi på cDoc kan hjälpa verksamheter med detta, i prispaket Premium får man tillgång till riskbedömningsmodulen. Där kan man dokumentera sina risker och beskriva närmare hur situationen ser ut på den lokala avdelningen. Vid behov finns vi på cDoc tillgängliga för konsultation både på distans och på plats hos er. Konsultation och riskbedömning kan antingen vara för en specifik kemikalie eller en aktivitetsbaserad riskbedömning. Vid konsultation hjälper vi kund att identifiera kemiska riskkällor i verksamheten så att kunden kan dokumentera rätt, förhindra olycksfall och minska risker.
Vi ger också rekommendationer om lämpliga åtgärder för att minimera riskerna och främja en säker arbetsmiljö.
Som kund hos oss på cDoc kan företag säkerställa att de uppfyller gällande lagkrav och skapar en tryggare arbetsmiljö
för sina anställda.

Källa: Arbetsmiljöverket

Lämna ett svar