Du visar för närvarande REACH förordningen

REACH förordningen

Vad är REACH-förordningen? 

REACH är en EU-förordning som trädde i kraft den 1:a juni 2007. Det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljö från risker med kemikalier och att lägga över ansvaret för riskbedömningar på tillverkare, importörer och de företag som säljer kemiska produkter. 

REACH omfattar bland annat krav på registrering av kemiska ämnen. De som tillverkar och importerar ett ämne ska identifiera riskerna kopplade till ämnet och registrera det, om det tillverkas eller importeras i mängder om mer än ett ton per år. Om ämnet inte registreras får det inte säljas. Registreringen görs hos ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten. 

Vad står REACH för? 

Registration

Evaluation

Authorisation and restriction of 

CHemicals

På svenska står det för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

Vem ansvarar för tillämpningen av REACH i Sverige? 

Kemikalieinspektionen är den svenska myndighet som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av REACH. 

Källa: Kemikalieinspektionen

Lämna ett svar