Vad säger lagen?

Kemikalielagstiftningen

Kemikalielagstiftningen är uppdelad i två delar, kemikaliedokumentation som Kemikalieinspektionen och kommunerna ansvarar för och arbetsmiljö som arbetsmiljöverket ansvarar för.

Kemikaliedokumentation

Kemikalieinspektionen skriver i sin vägledning till slutanvändare:

 • Säkerhetsdatablad
  Yrkesmässiga slutanvändare ska läsa och följa informationen i säkerhetsdatabladen för att hantera produkten på ett säkert sätt.
 • Anmäl till produktregistret
  Kemiska produkter från annat land inom EU kan behöva anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister.
 • Viss användning är begränsad enligt Reach
  För vissa ämnen och blandningar finns begränsningar för att använda och släppa ut dem på marknaden.
 • Skyldighet att informera din leverantör
  Som slutanvändare av en kemikalisk produkt ska du informera din leverantör om ny information om farliga egenskaper visats vid användning eller om skyddsåtgärder i produktinformationen är otillräckliga.
 • Du ansvarar för din verksamhet
  Du som använder kemiska produkter eller varor har ett ansvar att bedöma vilka risker din användning kan medföra.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket sammanfattar reglerna kring riskbedömning för arbetsmiljön enligt följande:

 • Undersökning och riskbedömning är ett måste.
  Arbetsgivaren ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert.
 • Åtgärdstrappan
  Åtgärder ska följa en prioritetsordning – en åtgärdstrappa.
 • Hanterings- och skyddsinstruktioner
  Arbetsgivaren ska fastställa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner så att arbetet kan utföras säkert.
 • Information ska lämnas och dokument finnas
  Arbetstagarna ska få information om riskerna. Dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgängliga för arbetstagarna.

Läs mer på Arbetsmiljöverket hemsida


Länkar

Länkar till myndigheter och andra organisationer som berör kemikaliehantering hos företag.

Läs mer hos arbetsmiljöverket eller kemikalieinspektionen.