Vad säger lagen?

Kemikalielagstiftningen

I Arbetsmiljöverkets sammanfattning kring reglerna och riskbedömning för arbetsmiljön står följande:

 • Undersökning och riskbedömning är ett måste.
  Arbetsgivaren ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert.
 • Åtgärdstrappan
  Åtgärder ska följa en prioritetsordning – en åtgärdstrappa.
 • Hanterings- och skyddsinstruktioner
  Arbetsgivaren ska fastställa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner så att arbetet kan utföras säkert.
 • Information ska lämnas och dokument finnas
  Arbetstagarna ska få information om riskerna. Dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgängliga för arbetstagarna.

Läs mer på Arbetsmiljöverket hemsida

Jag vill veta mer om hur jag följer kemikalielagstiftningen.

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon


Bakgrund

Kemikalieanvändningen har ökat enormt mycket de senaste 50 åren. Många ämnen är helt nya och kunskaperna om dem är väldigt begränsade. Det finns flera fall där forskning visar efter ett antal år att vanliga produkter är livsfarliga, som t.ex. asbest och DDT. Det är därför en viktig del i EU:s miljömål att minska och följa upp kemikalieanvändningen inom EU.

Arbetsgivare är skyldiga att se till arbete med kemikalier sker på ett korrekt sätt. Att rätt information alltid finns tillgänglig för all personal som använder eller hanterar kemiska produkter. Arbetsgivaren ska informera om produktens egenskaper, miljöpåverkan och hälsorisker samt vilka tänkta användningsområden produkten är godkänd för. Arbetstagaren ska ha möjlighet att snabbt få tillgång till all säkerhetsinformation kring de kemikalier som han eller hon kommer i kontakt med på arbetsplatsen. Anledningen är att arbetet ska kunna ske på ett säkert sätt, både för människor och miljö. Företaget är även delansvarig för underleverantörer och arbete som utförs i deras lokaler av externa parter uppfyller reglerna, t.ex. städning.

Flera myndigheter och förordningar styr hanteringen av kemikalier. De flesta lagarna är baserade på EU:s kemikalielagstiftning, som upprätthålls av ECHA (European Chemical Agency). Där ”Reach” reglerar kemikalier och deras användning från tillverkare till slutanvändare. Utöver grundkraven finns ytterligare regler från myndigheter som strålsäkerhetsmyndigheten, naturvårdsverket, livsmedelsverket, läkemedelsverket, kemikalieinspektionen samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I grunden ska alla kemiska ämnen och produkter dokumenteras men det gäller specifikt för de som är märkta med ett faropiktogram eller farosymbol. Dokumentationen måste vara aktuell och det ska finnas rutiner för uppföljning av dokumentationen. Även ämnen som bildas i verksamheten ska förtecknas, t.ex. svetsångor. Samma krav gäller för verksamheter inom alla branscher, hotell, frisörer, vård, fastighetsförvaltare och lantbruk, alla måste följa upp sin kemikaliehantering. En stor anledning att alla kemikalier ska förtecknas är att det finns lite kännedom om hur kemikalier påverkar oss människor och miljön.

De övervakande myndigheterna genomför kontroller och uppföljningar vid olyckor. Påföljderna vid felaktigheter är från reprimander, miljösanktionsavgifter till åtalsföreläggande.

Sverige har fastställt 16 miljömål, varav ett är ”Giftfri miljö”. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Vilket till stor del betyder att företag måste följa beskrivna regler och att myndigheternas granskningar kommer utökas inom en snar framtid.

Länkar

Länkar till myndigheter och andra organisationer som berör kemikaliehantering hos företag.

Läs mer hos arbetsmiljöverket eller kemikalieinspektionen.

Reglerna är bland annat beskrivna i
Egenkontrollsförordning 1998:901
Arbetsmiljölagsiftningen (AFS 2001:01 och AFS 2000.04; AFS 2011:19)
EU direktiven i Reach förordningen.