Kemiska riskbedömningar

Ni kan arbeta hållbart genom att låta cDoc utföra era riskbedömningarna.

Vi gör jobbet – Ni följer lagen!


Enkel kemikaliedokumentation

cDoc hjälper dig följa kemikalielagarna genom dokumentation, hantering och riskbedömning av ditt företags kemikalier.

Vi gör jobbet Ni följer lagen!


Vi gör dina riskbedömningar

Riskbedömningen består av flera delar och bör hållas aktuell. Omfattningen på riskbedömningen kan beror på kemikaliernas ”farlighet”. Vi börjar med en allmän riskbedömning för alla kemikalier och genomför sen mer detaljerade riskbedömningar för olika arbetsmoment där de farligaste kemikalierna ingår.

OBS: Riskbedömningarna måste göras innan kemikalierna börjar användas.

Riskbedömningarna tillsammans med säkerhetsdatabladen ska finnas tillgängliga där kemikalierna används/lagras. Medarbetarna ska informeras om riskbedömningarna, både årligen och vid förändringar.

Viktiga delar i riskbedömningen är

  • Lagring
  • Användning
  • Olyckshantering

Lagring

Riskbedömningen inkluderar rutiner för lagring av kemikalierna så de inte når mark eller avloppsnätet, t ex via dagvattenbrunnar eller spillvatten. Behållare och platser ska vara säkra för kemikalierna som förvaras. Lagring av vissa kemikalier kan även kräva tillståndspliktig, tex gas eller andra brandfarliga kemikalier. Kemikalier kan lagras inomhus eller utomhus, men kan då kräva olika riskbedömningar.

Användning

Riskbedömningen inkluderar information om hur produkten ska användas och vilka skyddsåtgärder som krävs. Tex skyddshandskar, extra ventilation eller andra restriktioner.

Olyckshantering

Riskbedömningen avslutas med enkel information till användaren vad som bör göras vid en olycka.


Intresserad?

 
Vi hör av oss!

Ditt namn (*)

Din epost (*)

Telefon